Πλατφόρμα Ανάρτησης Παραστατικών ΕΣΠΑ:

Πλατφόρμα Ανάρτησης Παραστατικών ΕΣΠΑ

Μπορείτε να κάνετε λήψη των απουσιολογίων στην πλατφόρμα ανάρτησης παραστατικών ΕΣΠΑ:

Απουσιολόγια ΕΣΠΑ

Οδηγοί Υλοποίησης Πράξεων:

Οδηγοί Υλοποίησης

Πράξεις Ανάληψης Υπηρεσίας ΕΣΠΑ/ΠΔΕ:

Πράξεις Ανάληψης

Portal Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ

Συνδεθείτε με το ΑΦΜ και το Επώνυμό σας για να δείτε την πράξη στην οποία ανήκετε (Απευθύνεται μόνο σε Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς ΕΣΠΑ)